RGUHS Governing Body 2020-11-20T12:35:11+05:30

RGUHS Governing Body

ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯಿ ರುಡಾಭಾಯಿ ವಾಲ
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

Honourable Sri. Vajubhai Rudabhai Vala
Governor of Karnataka and Chancellor

ಶ್ರೀ ಈ ತುಕಾರಾಂ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Sri E Tukaram
Hon’ble Minister for Medical Education and Pro-Chancellor

ಡಾ. ಎಸ್. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು

Dr. S Sacchidanand, MD, DVD, DHA, FRCP (Glasgow)
Hon’ble Vice-Chancellor

ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ಭಾ. ಆ. ಸೇ
ಕುಲಸಚಿವರು

Shri. Shivanand Kapashi IAS
Registrar

ಡಾ. ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗೇಗೌಡ
ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

Dr. K. B Lingegowda
Registrar [Evaluation]

ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋಹರಾ ಜಬೀನ್
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

Mrs. Zohra Jabeen, KSAS
Finance Officer